1. شرایط عمومی متقاضیان نمایندگی حقیقی :

  • 1-1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از دیگر ادیان رسمی کشور
  • 2-1- عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • 3-1- عدم حجر و برخورداری از سلامت روانی
  • 4-1- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
  • 5-1- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( برای آقایان )
  • 6-1- توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر
  • 7-1- نداشتن سوء سابقه در صنعت مبل و دکوراسیون برای متقاضیان دارای سابقه فعالیت مبل و دکوراسیون
 2. شرایط اختصاصی نمایندگی حقیقی :

  • 1-2- موفقیت در مصاحبه شورای اخذ نمایندگی
  • 2-2- گذراندن دوره آموزش رشته های مبل و دکوراسیون و کسب و کار مبل و دکوراسیون و کسب موفقیت در آزمون مربوطه
  • 3-2- طی نمودن دوره آموزش عملی تحت نظر نمایندگان منتخب
  • 4-2- دارابودن مدرک ICDL ( مهارت های هفت گانه رایانه 1 و 2 )
  • 5-2- گذراندن دوره آموزش عملی 15 روزه در واحدهای اجرایی
  • 6-2- موفقیت در آزمون نمایندگی
  • 7-2- حداکثر سن 55 سال برای نمایندگان حقیقی غیر از بازنشستگان صنعت مبل و دکوراسیون و مواردی که به تصویب هیات محترم مدیره برسد
  • 8-2- در اختیار داشتن واحد کار مناسب با کاربری تجاری با وسعت حداقل 15 متر یا اداری با وسعت حداقل 30 متر
  • تبصره : شرایط و ویژگی ظاهری و چیدمان داخلی و خارجی واحد کار نمایندگی توسط مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور تهیه و به اجرا گذارده خواهد شد .
 3. فرآیند اعطاء نمایندگی حقیقی :

  • 1-3- معاونت امور نمایندگان در اجرای استراتژی های شرکت ،برنامه سالیانه جذب نمایندگان را برای سال آتی براساس شاخص های عملکردی شعب و ظرفیت های بالقوه بازار به تفکیک هر استان در پایان هر سال و به مدیران واحد های اجرایی ابلاغ خواهد نمود .
  • 2-3- متقاضیان نمایندگی با مراجعه به وب سایت شرکت و تکمیل فرم مربوطه ،ضمیمه نمودن سایر مدارک مورد نیاز و پرداخت 1000,000 ریال نسبت به ثبت نام اقدام می نمایند .
  • 3-3- به منظور پذیرش و انتخاب افراد مستعد ،کارآمد و توانمند در حوزه فعالیت نمایندگی ،معاونت امور نمایندگان از طریق برون سپاری فعالیت های جذب و منطبق با شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی مختلف ،از قبیل هوش منطقی و عاطفی ،سابقه کار تجربی در حوزه مبل و دکوراسیون ،روانشناسی ،رفتارشناسی ،روابط عمومی و … اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد .
  • 4-3- فرآیند جذب برون سپاری شده شامل مراحل زیر می باشد که با نظارت و سیاست گذاری مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور صورت می پذیرد .
  • 1- انجام مصاحبه منطبق با شایستگی های مورد نیاز نمایندگان
  • 2- حضور نماینده مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور در مصاحبه
  • 3- برگزاری دوره های آموزش مبل و دکوراسیون
  • تبصره : مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور فرآیند مشروحه در بند 3-3 را از طریق دانشگاه جامع علمی و کاربردی مبل و دکوراسیون ایران برون سپاری می نماید .
  • 5-3- پس از بررسی و احراز شرایط هر یک از متقاضیان و کسب موفقیت در مصاحبه ،افراد جهت طی دوره آموزش رشته های مبل و دکوراسیون و کسب و کار مبل و دکوراسیون به مرکز آموزش مرکز علمی کاربردی مبل و دکوراسیون ایران معرفی می گردند .
  • تبصره : دوره آموزشی مبل و دکوراسیون شامل : کلیات مبل و دکوراسیون – حق مبل و دکوراسیون – انواع رشته های مبل و دکوراسیون و دوره کسب و کار مبل و دکوراسیون شامل : بازاریابی مبل و دکوراسیون ،مدیریت ریسک ، مقررات نمایندگی و فنون مذاکره و فروش می باشد .
  • 6-3- متقاضیان پس از گذراندن دوره های آموزشی فوق الذکر جهت طی نمودن دوره آموزش عملی توسط امور نمایندگان به کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران معرفی می گردند .
  • تبصره : لازم به ذکر است گذراندن کلاس های آموزش نظری و دوره عملی بازاریابی به منزله ایجاد تعهد برای اعطاء مجوز نمایندگی و اختصاص کد به افراد نخواهد بود . 
  • 7-3- مدت دوره عملی به عنوان سابقه کار تجربی عبارت است از :
  • متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مبل و دکوراسیون باید به مدت سه ماه دوره عملی تحت نظارت نماینده منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران به عنوان بازاریاب را طی نمایند . 
  • 8-3- متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مرتبط شامل اقتصاد ،امور مالی ،حسابداری ،آمار ،مدیریت و حقوق باید حداقل شش ماه دوره عملی را تحت نظر نماینده منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران بگذراند .
  • 9-3- سایر متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط می باشند ،باید حداقل به مدت 12 ماه دوره عملی بازاریابی را تحت نظر نماینده منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران بگذراند .
  • تبصره1 : در صورتی که متقاضی نمایندگی در طول دوره عملی حدنصاب 2000,000,000 ریال حق مبل و دکوراسیون در رشته های مختلف ( اموال ، اشخاص و مسئولیت ) به غیر از مبل و دکوراسیون کسب نماید از ادامه دوره عملی معاف خواهد شد .
  • تبصره2 : متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید تایید شده توسط مراجع ذیصلاح و مورد تایید شرکت مبل و دکوراسیون ایران می باشند به شرط تایید مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور مدت دوره عملی آنان تحت نظر کانون به یک ماه تقلیل یافته یا معاف از طی دوره عملی می باشند .بدیهی است مسئولیت ارائه مستندات مربوط به سوابق کاری متقاضی با مدیر واحدهای اجرایی مربوطه می باشد .
  • تبصره3 : همکاران بازنشسته و بازنشستگان صنعت مبل و دکوراسیون از گذراندن مصاحبه و طی دوره عملی و معرفی به کانون معاف می باشند .
  • تبصره4 : متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید در سایر شرکت های مبل و دکوراسیون هستند ،ملزم به ارائه تاییدیه از شرکت مبل و دکوراسیون متبوع می باشند .
  • 10-3- براساس شاخص های مورد نظر مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران نسبت به شناسایی نمایندگان منتخب اقدام خواهد نمود .
  • 11-3- مسئولین نظارت و کنترل بر نحوه کارکرد نمایندگان منتخب و بازاریابان در طول دوره بر عهده کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران خواهد بود .
  • 12-3- زمان معرفی متقاضیان نمایندگی به کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران جهت معرفی به نمایندگان منتخب به عنوان بازاریاب پس از پایان دوره های آموزش رشته های مبل و دکوراسیون و کسب و کار مبل و دکوراسیون خواهد بود.
  • 13-3- برای ارزیابی عملکرد متقاضی نمایندگی ( بازاریاب ) علاوه بر جذب پرتفوی جدید در دوره عملی که با کد بازاریابی و کد نماینده منتخب صادر می گردد ،به نحوه تعامل و عملکرد بازاریاب برای جذب پرتفوی مذکور به نظر انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران نیز توجه خواهد شد .
  • 14-3- در پایان دوره عملی ،متقاضی باید حداقل معادل 250,000,000ریال حق مبل و دکوراسیون در رشته های مختلف ( اموال ، اشخاص و مسئولیت ) به غیر از مبل و دکوراسیون ارائه نماید .
  • 15-3- کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران موظف است ضمن ارزیابی متقاضی نمایندگی ،آمار عملکرد وی را به انضام گواهی نامه صلاحیت حرفه ای طی نامه ای به معاونت امور نمایندگان ارسال نماید .
  • 16-3- نمایندگان منتخب کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مبل و دکوراسیون ایران می توانند تعداد حداکثر 25 متقاضی نمایندگی ( بازاریاب ) را در یک دوره پذیرش نمایند.
  • 17-3- پس از تکمیل مدارک لازم ،معاونت امور نمایندگان ،متقاضیان را جهت شرکت در آزمون مبل و دکوراسیون مرکزی به مرکز آموزش مبل و دکوراسیون ایران و یا پژوهشکده مبل و دکوراسیون مرکزی ایران معرفی می نماید .