شرکت نیروانا به منظور تامین نیروی کارشناسی مورد نیاز از علاقمندان به همکاری در محیطی پویا و مناسب برای یادگیری بیشتر از طریق مصاحبه تخصصی دعوت به همکاری می نماید.
علاقمندان می توانند از طریق فرم دعوت به همکاری ثبت نام نمایند. درخواست ها و سوابق ارسال شده بررسی و در صورت احراز شرایط، با متقاضیان جهت برگزاری مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد.