مفهوم نیروانا

SS-Zen-021-k

مـفهــوم نیــــروانــا:

نیروانا یعنی آزادی از سلسله علل رنجها و پیدایش ها و فرونشاندن مطلق عطش تمایلات

نیروانا یعنی زوال مطلق جهل و روشنی مطلق روح

نیروانا یعنی ساحل ممتاز و کمال ایده آلی که بر اثر انجام سلوک و طریق مسیرهای تعالی تحقق می پذیرد

نیروانا یعنی روشنی، چنانکه مرزهای هستی را در جان نابود می کند و جهان و کائنات در یک آن یکی می شوند، ظلمت و جهل که بر خزانه عالم نقش بسته شکسته شده پرده از مخزن اسرار بر می افتد

نیروانا یعنی آنگاه که چیزی نمی ماند جزء دانستگی، فرزانگی، آگاهی، آزادی

نیروانا یعنی نابودی مطلق تشنگی و نادانی و رهایی از چرخه باز پیدایی

نیروانا یعنی یگانگی مطلق با هستی

نیروانا یعنی برگذاشتن از همه ناپایداری ها و رسیدن به رهایی و آرامش ابدی در این جهان و در این زندگی