سینرژی

سینرژی:

 Together-2

هم افزایی، هم نیروزائی   1+1+1<(1+1+1)

اثرات یک مجموعه و یا تیم هماهنگ و هدفدار که اجزاء آن با هم در تعامل صحیح هستند از مجموع اثرات تک تک اجزاء آن به مراتب بیشتر است.

سینرژی دسترسی پیدا کردن به یک منبع بیکران انرژی است که به صورت مستور و نامرئی در هستی موجود می‌باشد.

با وجود اعتقادات و باورهای مشترک می توان انرژی های پراکنده را همسو نموده و به سینرجی مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

 گروه های موسیقی مثال خوبی برای سینرژی هستند. صدای مجموعه سازها، که هماهنگ با یکدیگر نواخته می شوند، احساس خاصی را در ذهن شنونده پدید می آورد که صدای تک تک آلات موسیقی به تنهایی، آنرا ایجاد نمی کند. درمقابل اگر حتی یکی از اعضای گروه، نتواند خود را با سایرین هماهنگ سازد، نه تنها کارخود را از بین می برد، بلکه کار کل گروه را نیز بی ارزش می سازد .

snow-geese

راز سینرژی در انرژی نهفته در پیوندهای درون سیستم است. اگر ارتباطات بین اجزای سیستمها به خوبی تعریف و پیاده سازی شوند، می توانند سبب افزایش کارکرد کل سیستم شوند. با به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش تک تک اجزای گروه، عنصر دانایی جدیدی تشکیل می شود که تا پیش از آن هرگز وجود نداشته است. چگونگی انتخاب اجزای گروه، به عنوان یک سیستم و تعیین ارتباط آنها، بسیارمهم و تعیین کننده پیروزی یا شکست گروه است .

کلمه سینرژی از دو بخش تشکیل یافته است : “syn”که پیشوندی است به معنای با هم و “Ergy” به معنای کار وفعالیت میباشد . پس کلمه synergy   به معنای work/function together یا ” تلاش گروهی” می باشد.

هم‌افزایی یا سینرژی معمولاً اینگونه تعریف می‌شود: زمانی که دو یا چند عنصر، جریان یا عامل، با هم همیاری و برهمکنش (تعامل) داشته باشند، معمولاً اثری بوجود می‌آید . اگر این اثر از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه می‌توانستند بوجود آورند بیشتر شود در اینصورت پدیده هم‌افزایی رخ داده است. همواره گفته‌اند «همکاری نتیجه بهتری می‌دهد». آن نتیجه بهتر همین هم‌افزایی است . مقدار هم‌افزایی‌را می‌توان با محاسبه برآیند کار گروهی و از سوی دیگر محاسبه مجموع نتیجه کار تک تک افراد در حالت کار جدا و تکی و سپس کسر کردن نتیجه محاسبه اول از دوم بدست آورد .

سینرژی یا هم افزایی را می توان در طبیعت مشاهده کرد حرکات دسته جمعی و V شکل غاز های وحشی نمونه ی بارزی از سینرژی است یا مسابقات دوچرخه سواری تیمی که دوچرخه سواران هر تیم پشت سر هم در یک خط راست حرکت می کنند و مداوم جای نفر اول تعویض میشود تا شکافتن هوا در کل گروه انجام شود و بازده یا راندمان کل تیم بالا رود.

به طبیعت نگاه کنید. ببینید که به تمامی هماهنگ است. اگر هماهنگی در طبیعت نبود ، هیچ سیستمی ارزش خود را نداشت و سیستم های منظم اگر هماهنگی نداشته باشند این یک نوع بی نظمی و اختلال است .

Combined action of two or more agents which produces a result stronger their individual efforts