چارچوب مهندسی دکوراسیون

osoole barnamerizi

  • تعریف هر سفارش کار در قالب یک پروژه با تعیین فعالیت ها و زمانبدی اجرایی فعالیت های آن (Project Oriented Approch)
  • برنامه ریزی و مدیریت همه جانبه پروژه از مذاکرات اولیه تا تحویل نهایی با رویکردی سیستماتیک (Systematic Approch)
  • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تعامل پویا و سیستماتیک با مشتری٫ مشتری محور
  • پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت (Quality Assurance) در کل پروسه های تولیدی و پروسه های خدماتی (Quality Oriented)
  • بکارگیری نیروهای متخصص٫ باتجربه و تحصیلات دانشگاهی مرتبط با هرم مهندسی دکوراسیون (Human Resource)
  • سیستم مدیریت زنجیره تامین (Supply chain managment) مدیریت یکپارچه کل زنجیره تامین٫شامل تامین٫ تولید٫ توزیع)