در این پروژه از محصولات خانواده مانترا استفاده شده است. در این خانواده انواع میزهای مدیریت ، معاونت و کارشناسی به همراه کتابخانه ها و فایلهای متنوع قرار دارد. همچنین در کنار میزهای موجود در این خانواده میتوان از انواع میزهای کنفرانس نیز استفاده کرد